Cara Pembayaran

Untuk kemudahan anda, berikut adalah cara-cara membuat pembayaran untuk rujukan anda:

Pembayaran boleh dibuat melalui:

 • www.maybank2u.com.my
  Payee Category: Insurance & Takaful
  Payee's Name: Etiqa Life Insurance Berhad (ELIB)
  Sila pastikan jumlah bayaran dan nombor polisi adalah tepat

 • MyAccount
  Pay Online
Anda boleh membuat potongan gaji melalui Kad Kredit atau Debit dengan melengkapkan borang Borang Kebenaran Bayaran Melalui Kad Kredit/ Debit (Autopay) dan emel kepada info@etiqa.com.my.

Khidmat Polisi Insurans Nyawa

Penamaan

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:
 • Borang Penamaan
 • Salinan kad pengenalan atau sijil kelahiran penama adalah digalakkan
 • Salinan kad pengenalan atau pasport penama adalah diwajibkan, jika berkenaan

Pindaan alamat/ nombor telefon

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

Pindaan nombor akaun untuk bayaran auto kredit

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

Salinan polisi (kehilangan polisi asal)

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:
 • Surat akuan berkanun yang ditandatangani di hadapan Pesuruhjaya Sumpah
 • Duit setem RM10.00
 • Bayaran pentadbiran RM31.80 (termasuk GST)

Pindahan kekerapan bayaran premium

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

Pindaan Dana Berkaitan Pelaburan

Untuk Agensi sahaja
Borang permohonan lengkap yang diperlukan:
Untuk Bankasurans sahaja
Borang permohonan lengkap yang diperlukan:

Pengembalian semula

Dokumen-dokumen yang diperlukan:
 • Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap dan ditandatangani oleh pemilik polisi dan saksi
 • Bayaran penuh untuk premium belum lunas termasuk yuran pengembalian semula, jika ada
 • Laporan kesihatan, jika berkaitan (kos ditanggung oleh pemilik polisi)

NOTA: Informasi di atas garis panduan dan sekiranya keperluan timbul, kami akan membuat permintaan untuk informasi atau dokumen yang perlu dibekalkan. Setiap permintaan adalah menurut terma dan syarat polisi.
Jika ada sebarang pertanyaan mengenai perkara di atas, anda boleh menghubungi ejen anda, atau hubungi kami di talian 1 300 13 8888, atau emel kepada info@etiqa.com.my